Pravna lica

Dokumentacija uz zahtjev za leasing:

 • Popunjen i ovjeren obrazac "zahtjev za odobrenje leasinga"
 • Potpisana leasing ponuda
 • Bilans stanja (posljednje tri godine)
 • Bilans uspjeha (posljednje tri godine)
 • Statistički anex godišnjeg računovodstvenog izvještaja (posljednje tri godine)
 • Izvještaj o novčanim tokovima (posljednje tri godine)
 • Izvještaj o promjenama na kapitalu (posljednje tri godine)
 • Aktualni polugodišnji izvještaj
 • Rješenje o registraciji pravnog lica (prva registracija, sve promjene u registraciji i/ili izvod iz sudskog registra) - ne stariji od 30 dana
 • Rješenje o ID i PDV broju
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Federalnog zavoda za statistiku
 • Kopija kartona deponovanih potpisa poslovnog subjekta kod poslovnih banaka
 • Kopija ličnih karata ovlaštenih potpisnika / vlasnika
 • Ponuda dobavljača za nabavku vozila ili opreme
 • Drugu dokumentaciju na zahtjev davatelja leasinga

Dokumentacija za FBiH

Zahtjev za odobrenje leasinga za pravna lica Korisnike leasinga i Sudužnike na području FBiH

Informacioni list za pravna lica Korisnike leasinga i Sudužnike na području FBiH

Dokumentacija za RS

Zahtjev za odobrenje lizinga za pravna lica Primaoce lizinga i Sudužnike na području RS

Informacioni list za pravna lica Primaoce lizinga i Sudužnike na području RS