Rječnik leasinga Rječnik leasinga

Ugovor o operativnom leasingu je vremenski određen pravni posao u kojem davatelj leasinga financira pribavljanje predmeta leasinga radi davanja na korištenje (u leasing) korisniku leasinga uz obavezu podmirenja ugovorenih naknada za leasing od strane korisnika leasinga.

Ugovor o financijskom leasingu je vremenski određen pravni posao u kojem davatelj leasinga financira pribavljanje predmeta leasinga radi davanja na korištenje (u leasing) korisniku leasinga uz obavezu podmirenja ugovorenih rata za leasing od strane korisnika leasinga, a koji će po isteku ugovora uz ispunjenje ugovornih obaveza imati pravo steći korisnik leasinga.

Temeljno vrijeme trajanje ugovora je razdoblje na koje je Ugovor o leasingu sklopljen.

Korisnik leasinga je fizička ili pravna osoba koja s davateljem leasinga sklapa ugovor o leasingu određenog predmeta leasinga te se obavezuje za to plaćati ugovorenu naknadu (leasing ratu/naknadu).

Davatelj leasinga je društvo registrirano za leasing poslove.

Predmet leasinga je svaka pokretnina, odnosno vozilo, stroj, plovilo i dr., a koja predstavlja predmet ugovora.

Jamčevina je iznos depozita u operativnom leasingu koji se u ugovorenoj visini beskamatno pohranjuje kod davatelja leasinga za cijelo vrijeme trajanja leasing ugovora, kao osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje dospjelih obaveza korisnika leasinga.

Akontacijska naknada je davatelju leasinga unaprijed plaćeni dio ukupne naknade za operativni leasing koji umanjuje osnovicu za izračun iznosa leasing naknade.

Učešće je novčani iznos kojim korisnik leasinga sudjeluje prilikom sklapanja ugovora o financijskom leasingu, koji umanjuje osnovicu za izračun leasing naknada i ne vraća se korisniku leasinga u slučaju raskida ugovora o financijskom leasingu.

Iznos financiranja - novčani iznos koji se dobije kada se od neto nabavne vrijednosti predmeta leasinga oduzme akontacijska naknada/učešće.

Dobavljač je fizička osoba ili pravna osoba registrirana za proizvodnju, trgovinu i/ili servisiranje predmeta leasinga.

Leasing naknada je ugovoreni novčani iznos, kojeg se korisnik leasinga obavezuje plaćati davatelju leasinga u određenim vremenskim razmacima ukoliko je ugovorio operativni leasing.

Leasing rata je ugovoreni novčani iznos, koji se korisnik leasinga obavezuje plaćati davatelju leasinga u određenim vremenskim razmacima ukoliko je ugovorio financijski leasing.

Ostatak vrijednosti predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost predmeta leasinga, koja se temelji na očekivanoj tržišnoj vrijednosti predmeta leasinga u trenutku isteka ugovora.

Interkalarna kamata  je  naknada  za  financiranje  za  period  od  dana  uplate  dobavljaču  dijela  i/ili cijelog  iznosa  nabavne  vrijednosti  predmeta  leasinga  i  datuma  prve  leasing  naknade.

EURIBOR - cijena pozajmljenog novca (EUR) na europskom bankarskom tržištu koja ovisi o roku financiranja. Na njegovoj vrijednosti temelji se i cijena novca (kamatna stopa).

Fiksna kamatna stopa - primjenom i ugovaranjem fiksne (nepromjenjive) kamatne stope, iznos leasing rate/naknade ne mijenja se cijelo vrijeme trajanja leasing ugovora.

Promjenjiva kamatna stopa - primjenom promjenjive kamatne stope, ugovara se mjesečna leasing rata/naknada koja se usklađuje sukladno promjeni EURIBOR-a, na kojem je bazirana.

Registar zaloga je registar zaloga nad pokretnim stvarima u Bosni i Hercegovini.