Operativni leasing

Operativni leasing – Koristi, ne posjeduj!

Karakteristike operativnog leasinga:

  • Pravni i ekonomski vlasnik predmeta leasinga je davatelj leasinga.
  • Osnovica za obračun troškova leasinga je neto vrijednost predmeta leasinga (bez PDV-a).
  • PDV se plaća postupno svaki mjesec na iznos leasing naknade.
  • Leasing naknade ulaze u trošak poslovanja
  • Ne umanjuje koeficijent likvidnosti korisnika leasinga jer se ne evidentira kao obaveza.
  • Ugovor o leasingu je moguće sklopiti na rok od najmanje 6 mjeseci do najviše 53 mjeseca.
  • Korisnik leasinga na početku plaća akontacijsku naknadu i/ili jamčevinu te trošak obrade ugovora i trošak upisa u Registar zaloga
  • Leasing naknade se plaćaju sukladno ispostavljenom računu