Financijski leasing

Karakteristike financijskog leasinga:

  • Pravni vlasnik predmeta leasinga je davatelj leasinga, a ekonomski vlasnik je korisnik leasinga.
  • Prijenos vlasništva nad predmetom leasinga vrši se automatski nakon otplate zadnje rate
  • Prilikom isporuke predmeta leasinga korisniku leasinga ispostavlja se račun za predmet leasinga i troškove leasinga
  • Leasing ugovor moguće je sklopiti na rok od minimalno 6 do najviše 60 mjeseci
  • Korisnik leasinga u svojim knjigama evidentira troškove amortizacije i ostale troškove vezane za leasing ugovor
  • Korisnik leasinga otplaćuje rate sukladno planu otplate.